"Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

JPII

Fundacja „Rozpal Nadzieję” założona w 2022 r. przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety w Poznaniu, ma na celu wspieranie działalności dobroczynnej w całej Prowincji Poznańskiej. Siostry założyły Fundację przy współpracy z osobami świeckimi z potrzeby serca, aby owocniej nieść nadzieję na lepsze jutro wszystkim Potrzebującym pomocy materialnej czy też duchowej.

Fundacja Rozpal Nadzieję powstała, by nieść pomoc osobom w każdym wieku, które z jakichkolwiek przyczyn znalazły się w położeniu uzasadniającym stałą lub doraźną pomoc, w szczególności ze strony sektora pozarządowego – jako koniecznego uzupełnienia pomocy publicznej oferowanej na szczeblu państwowym i samorządowym.

W duchu naszego Elżbietańskiego charyzmatu troską Fundacji „Rozpal Nadzieję” objęte są:

  • osoby małoletnie pozbawione należytej opieki rodzicielskiej,
  • osoby w kryzysie bezdomności,
  • osoby mające szczególne trudności ze zdobyciem wykształcenia i rozpoczęciem pracy zawodowej stosownej do ich umiejętności,
  • osoby starsze i samotne,
  • osoby cierpiące na trudne do przezwyciężenia i długotrwałe choroby, także o podłożu psychicznym,
  • osoby zmagające się z nałogiem alkoholowym, uzależnieniem od jakichkolwiek innych substancji, lub uzależnieniami behawioralnymi,
  • osoby w szczególnie niekorzystnym położeniu ekonomicznym, osoby samotnie wychowujące dzieci,
  • osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej o takim charakterze, lub natężeniu, które wiąże się z koniecznością zapewnienia im stałego wsparcia,
  • ofiary wojny na Ukrainie.

Ufamy, że z Bożą pomocą i otwartością Osób dzielących się swoim dobrem, owocnie będziemy nieść pomoc w duchu miłości miłosiernej, przyczyniając się w ten sposób do większej chwały Bożej.

Patronka

Elżbieta Węgierska – średniowieczna Księżna, Matka trójki dzieci, Wdowa, Tercjarka Trzeciego Zakonu św. Franciszka, a przede wszystkim ŚWIĘTA. Benedykt XVI tak mówił o naszej Patronce: „W postaci świętej Elżbiety widzimy, jak wiara i przyjaźń z Chrystusem tworzą poczucie sprawiedliwości, równości wszystkich, praw innych oraz tworzą miłość i miłosierdzie. Z tego miłosierdzia zaś rodzi się także nadzieja, pewność, że Chrystus nas miłuje i że Jego miłość czeka na nas i w ten sposób uzdalnia nas do naśladowania Chrystusa i dostrzegania Chrystusa w bliźnich. Święta Elżbieta zachęca nas do odkrywania na nowo Chrystusa, do miłowania Go, abyśmy mieli wiarę i w ten sposób odnajdywali prawdziwą sprawiedliwość i miłość, jak również radość, że pewnego dnia zostaniemy zanurzeni w miłości Bożej, w radości wieczności z Bogiem”.

Życie św. Elżbiety było pełną realizacją ewangelicznej miłości Boga i człowieka. Ukochawszy ideały św. Franciszka z Asyżu, zachowała je w swoim sercu i niezachwianie praktykowała w całym życiu. Ta młoda landgrafini z Turyngii, która franciszkańską cnotą uświęciła małżeństwo, macierzyństwo, wdowieństwo, tron, szczęście miłości i cierpienie opuszczenia, przez stulecia wywiera swój pociągający wpływ i zachęca do naśladowania.

Pragniemy, by i naszej Fundacji towarzyszyła swoim wstawiennictwem, ale przede wszystkim, abyśmy od Niej uczyli się poświęcać swoje życie Bogu, niosąc dobro do wszystkich tych, których spotykamy. Święta Elżbieta w swoim życiu kierowała się Ewangelicznymi słowami „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. Własnym przykładem ukazywała motto swego życia: „Mamy innych uszczęśliwiać”. Podążając za Nią pragniemy, tak jak Ona, najpierw otaczać naszych podopiecznych modlitwą jak zapachem róż, z którymi przedstawiana jest Święta, by potem zamieniać je w konkretne czyny miłości, które symbolizuje chleb.

Niech św. Elżbieta będzie naszą Orędowniczką i uczy nas jak nieść pomoc każdemu człowiekowi, który jej potrzebuje.

Kadra Fundacji - wolontariat

s. M. Józefa Krupa

Prezes Zarządu

Joanna Lewandowska

Wiceprezes Zarządu

s. M. Rosaria Kolman

Sekretarz

s. M. Emilia Krzyżańska

Skarbnik

Członkowie Fundacji - wolontariat

Małgorzata Skała

Dyrektor Operacyjny

Magdalena Kobierska

Tłumacz

ks. Dawid Bendowski

Kapelan

Grzegorz Filipiak

Fundraiser

Z lewej połowy serca ku prawej opada bledszy promień, to symbol ofiarnej pomocy niesionej z miłością potrzebującym nadziei.

Pięć żywych płomieni to symbol pięciu Najświętszych Ran Zbawiciela, które zachęcają do oddania podopiecznym Fundacji całego swojego serca, wszystkich kroków i postaw oraz wszelkich gestów, czynów i działań.

Biały krzyż wieńczący dwie połowy serca, to znak żywej nadziei, do której zrodził nas Chrystus (por. 1P 1,3b). Trud Odkupienia, śmierć Jezusa na krzyżu nadają ludzkiemu życiu sens. Pod tym sztandarem nie kroczą przegrani i umarli, ale żywi ku ostatecznemu zwycięstwu dobra nad złem, świętości nad grzechem.

Złoty kolor płomieni, odnosi się do rzeczywistości nadprzyrodzonej, z której Bóg zsyła człowiekowi światło łaski. Ono rozpala nadzieję nawet pośród największych ciemności i zawiłych dróg ludzkiej codzienności.

Serce, zajmuje największą część Logo Fundacji, aby uświadomić jej członkom i podopiecznym istotę dobroczynnej działalności, którą zajmuje się Fundacja. Serce człowieka ma upodabniać się do Serca Jezusowego, które jest najwznioślejszym symbolem miłości Boga do człowieka.

nasze logo

Logo ma zarys Najświętszego Serca Jezusa, które jest źródłem wszelkiej dobroci i nadziei dla każdego człowieka.

„Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)

Stąd też Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości, nieustannie rozpala do pomocy bliźnim.

Fundacja posługuje się graficznym symbolem, który sam w sobie jest cichą modlitwą do Boga, aby w każdym, pośród trudów obecnego czasu rozpalał nadzieję, która zapewnia nam radość nawet w czasie próby: „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi” (Rz 12,12). Wyraża się ona w modlitwie i karmi się nią, szczególnie w modlitwie „Ojcze nasz”, streszczającej to wszystko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć.

Najeżdżając na aktywne, pulsujące szare kropki na naszym logo, rozwiniesz krótkie opisy jego elementów.

dokumenty