Statut Fundacji

PREAMBUŁA

Fundacja Rozpal Nadzieję powstała, by nieść pomoc osobom w każdym wiekuktóre z jakichkolwiek przyczyn znalazły się w położeniu uzasadniającym stałą lub doraźną pomoc, w szczególności ze strony sektora pozarządowego jako koniecznego uzupełnienia pomocy publicznej oferowanej na szczeblu państwowym samorządowym. Do grup objętych szczególną troską Fundacji należą małoletni pozbawieni należytej opieki rodzicielskiej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby mające szczególne trudności ze zdobyciem wykształcenia i rozpoczęciem pracy zawodowej stosownej do ich umiejętności, osoby starsze i samotne, osoby cierpiące na trudne do przezwyciężenia i długotrwałe choroby, także o podłożu psychicznymosoby zmagające się z nałogiem alkoholowym, uzależnieniem od jakichkolwiek innych substancji, lub uzależnieniami behawioralnymi, osoby w szczególnie niekorzystnym położeniu ekonomicznym, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby, które  doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej o takim charakterze, lub natężeniuktóre wiąże się z koniecznością zapewnienia im stałego wsparcia.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundacja Rozpal Nadzieję została ustanowiona przez: Prowincję Poznańską Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Łąkowej 1-4, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Ireną Antkowiak sporządzonym w kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 17.22, za numerem repertorium xxx dnia piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 2167 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1347 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przystępować do spółek oraz powoływać inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§ 4
Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 5
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Rozpal Nadzieję”.

§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7
Fundacja została powołana w szczególności w celu:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób.
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
4. Przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności, poprzez profilaktykę, interwencję i aktywizację osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
5. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
6. Promowania i prowadzenia działalności charytatywnej.
7. Ochrony i promocji zdrowia.
8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Przeciwdziałania dyskryminacji pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie rasowe lub etniczne.
10. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
15. Wypoczynku dzieci i młodzieży.
16. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
17. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
18. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
19. Upowszechniania i ochrony praw pacjenta.
20. Upowszechniania i ochrony praw ubezpieczonego.
21. Upowszechniania i ochrony praw pracownika.
22. Promocji i organizacji wolontariatu.
23. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
24. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym powyżej.

§ 8
Formy realizacji celów statutowych
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez następujące formy:
1. Wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie.
2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego.
3. Rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów.
4. Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce.
5. Chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
6. Tworzenie przedmiotów własności intelektualnej w tym utworów muzycznych i audiowizualnych w celu wykorzystania jako treści kanałów komunikacyjnych służących nagłaśnianiu działalności Fundacji oraz prowadzeniu zbiórek środków na cele statutowe.
7. Prowadzenie placówek wychowawczych, oświatowych, noclegowni, jadłodajni – na podstawie koncesji i zezwoleń uzyskanych zgodnie z odrębnymi przepisami i tylko w przypadku ich uzyskania (o ile takie są wymagane).
8. Rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.
9. Udzielanie pomocy społecznej, przekazywanie darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji członkom zarządu i rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie zarządu i rady Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku na rzecz członków zarządu i rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków zarządu i rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie zarządu i rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora gotówką w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych), a także środki finansowe, prawa majątkowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności:
1. z darowizn, spadków i zapisów,
2. z odsetek bankowych,
3. z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. z dotacji, grantów, subwencji,
5. z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
6. z funduszy Unii Europejskiej,
7. z funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 11
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 13
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

§ 14
Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

§ 15
Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z minimum 3 (trzech) osób.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje, wskazując Prezesa Zarządu Fundacji, Fundator.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani.
6. Członkostwo ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
7. Prezes Zarządu z grona Członków Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu.
8. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub w ramach innych form współpracy.
9. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
10.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 16
Kompetencje Zarządu
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
5. składanie oświadczeń w przedmiocie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów,
6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
7. ustalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
8. realizowanie uchwał Rady Fundacji,
9. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
10. podejmowanie decyzji w sprawie objęcia wolontariusza.y dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i składanie stosownych wniosków do ZUS,
11. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
12. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
13. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
14. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
15. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym, 16. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora.

§ 17
Posiedzenia Zarządu Fundacji
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Udział Członka Zarządu w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 18
Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby trzecie, zwłaszcza te, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 19
Reprezentacja Fundacji
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 20
Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 3 (trzech) Członków.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundator.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równowagi głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.
5. Każdy z Członków Rady Fundacji ma jeden głos.
6. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
7. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
9.Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 21
Kompetencje Rady Fundacji
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami, 2. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
4. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji corocznego absolutorium z działania,
7. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
8. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego, a także ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów fundacji lub spółek od niej zależnych w drodze jednej lub więcej czynności dokonanych z jednym podmiotem, w okresie do 12 miesięcy o równowartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, lub równowartość tej kwoty w innych walutach.

§ 22
Posiedzenia Rady Fundacji
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu udzielania wyjaśnień.
5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.
6. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
7. Udział osób wymienionych w punkcie 6. w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 23
Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 2. Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym lub elektronicznym.
4. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała podjęta poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały drogą elektroniczną, co najmniej 48 godzin przed terminem głosowania.

§ 24
Zespoły doradcze
1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać Zespoły Doradcze.
2. Członkami ww. zespołów mogą być członkowie Rady Fundacji.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU i LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 25
Zmiana Statutu Fundacji
1. Zmiany Statutu mogą w szczególności dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została powołana.
2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Fundatora, który przyjmuje tekst jednolity Statutu Fundacji.

§ 26
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celu fundacji oraz w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatora.ów Fundacji ustanawia i odwołuje Fundator.
3. Decyzję o otwarciu likwidacji podejmuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji muszą zostać przeznaczone na rzecz działającej w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach.