polityka prywatności

klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – prowincja Poznańska z siedzibą w Poznaniu, ul. Łąkowa 1, tel.: 61 5204648, mail: elzbietanki@o2.pl
  2. Z Inspektorem Ochrony danych Osobowych w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw z tym związanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@elzbietanki.pl lub  na adres Administratora.
  3. Dane osobowe  przetwarzane będą zgodnie z RODO (art. 6 ust.1 lit. f), w zakresie określonym w umowie, w celu realizacji wykonania umowy.
  4. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą w przez czas trwania umowy i możliwych czynności kontrolnych przez uprawnione organy.
  5. Posiada Pan/Pani  prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe do wykonania umowy..
  7. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.